Menu
Home » Elektromechanik

Elektromechanik

Chcesz szybko zdobyć dobry zawód?

Wyodrębniona kwalifikacja:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Cele kształcenia w zawodzie elektromechanik:

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 2) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów; 3) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; Elektromechanik zajmuje się montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sprzętu AGD. Możliwości zatrudnienia: Miejsce pracy elektromechanika jest: - w przedsiębiorstwach przemysłowych; - przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych; - w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne.  Możliwości dalszego kształcenia: Aby zdobyć dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik, uczeń powinien posiadać wykształcenie ogólne na poziomie szkoły zasadniczej. Uczeń po potwierdzeniu kwalifikacji E.7 oraz dodatkowo kwalifikacji E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektryk. Absolwenci szkoły zawodowej po ukończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym i zdobyciu dodatkowych kwalifikacji zawodowych mogą uzyskać dyplom technika elektryka lub innego pokrewnego zawodu. N a przykład po potwierdzeniu kwalifikacji E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych i dodatkowo E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego słuchacz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk.

wstecz