Menu
Home » Program praktyk zawodowych

Program praktyk zawodowych

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć:
 • Scharakteryzować strukturę organizacyjną sekcji informatycznej w firmie, rozróżnić rodzaje działalności prowadzonej w firmie,
 • Zorganizować własne stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji,
 • Dobrać konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego do różnych zastosowań,
 • Przetestować i zdiagnozować sprzęt komputerowy,
 • Rozbudować i unowocześnić zestaw komputerowy poprzez wymianę elementów,
 • Posłużyć się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego,
 • Zebrać dane dla systemów przetwarzania informacji,
 • Posłużyć się programami użytkowymi w celu graficznego przedstawienia danych,
 • Zorganizować i wykonać pracę w zakresie usług informatycznych dla użytkowników i zleceniodawców,
 •  Obsłużyć lokalne sieci komputerowe,
 • Zaprojektować proste bazy danych na użytek przedsiębiorstwa, posłużyć się bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie,
 • Skorzystać z zasobów sieci Internet i poczty elektronicznej,
 • Posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim,
 • Przetłumaczyć teksty w języku angielskim przekazywane przez komputer w poczcie elektronicznej i sieci Internet,
 • Skorzystać z instrukcji obsługi programów w języku angielskim.
Materiał nauczania 1. Organizowanie stanowiska pracy

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych. Udzie-lanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Organizowanie stanowiska informatycznego zgodnie z zasadami ergonomii. Rozpoznawanie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w procesie pracy. Stosowanie zasad współpracy w zespole. Przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących pracowników firmy.

2. Formy działalności gospodarczej i administracyjnej firmy

Określanie struktury organizacyjnej firmy i charakteru jej działalności. Określanie miejsca i znaczenia prac informatycznych w działalności firmy. Przetwarzanie informacji na pod-stawie danych wejściowych. Wprowadzanie danych do systemu, przedstawienie wyników przetwarzania informacji i ich wykorzystanie.

3. Konfigurowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania

Instalowanie i uruchamianie oprogramowania użytkowego. Eksploatacja sprzętu komputerowego w firmie (montaż zestawu komputerowego, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa).

4. Obsługa oprogramowania używanego w firmie Obsługa oprogramowania systemowego i użytkowego stosowanego w firmie. Ochrona danych, programów i procesów przetwarzania informacji. 5. Organizacja i wyposażenie przedsiębiorstwa na potrzeby przetwarzania on-formacji

Określenie zakresu prac prowadzonych w firmie. Wykorzystywanie technicznych środków do zbierania informacji przeznaczonych do przetwarzania. Wykorzystywanie sieci Internet w działalności firmy. Obsługa lokalnych sieci komputerowych. Administrowanie systemami informatycznymi oraz archiwizowanie danych.

6. Stosowanie technologii przetwarzania informatycznego

Czytanie dokumentacji technologicznej procesu przetwarzania informacji. Planowanie procesów przetwarzania oraz optymalizacja wykorzystania zasobów. Kontrola poprawności procesu przetwarzania. Korzystanie z bibliotek oprogramowania i zbiorów danych.

7. Projektowanie i programowanie

Wybieranie odpowiedniego wariantu rozwiązania danego problemu programistycznego. Określenie elementów procesu projektowania, programowania i uruchamiania programów komputerowych i systemów przetwarzania danych. Organizowanie pracy projektantów i programistów na stanowiskach komputerowych. Obsługa programów do wspomagania procesu projektowania i programowania.

Praktyka zawodowa powinna obywać się w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego. Uczniowie powinni mieć możliwość instalowania, uruchamiania i konserwacji sprzętu komputerowego oraz prowadzenia bez danych lub systemów oprogramowania użytkowego.

Plan i organizację zajęć do zrealizowania w ramach praktyki należy dostosować do możliwości danego przedsiębiorstwa, mając na uwadze realizację założonych w programie celów kształcenia.

Przewidziana programem nauczania praktyka zawodowa powinna odbywać się na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował technik informatyk, a w szczególności administratora, projektanta czy programisty. W przedsiębiorstwach sprzedających sprzęt komputerowy, użytkujących komputery lub prowadzących punkty serwisowe sprzętu komputerowego , uczniowie powinni mieć możliwość konfigurowania stanowisk komputerowych, konfigurowania sieci, testowania i diagnozowania sprzętu komputerowego oraz rozbudowywania i unowocześniania zestawów komputerowych poprzez wymianę elementów.

Praktyka powinna stwarzać możliwość poznania praktycznych zastosowań informatyki i organizacji prac informatycznych w przedsiębiorstwach podczas wykonywania prac na rzecz użytkowników lub zleceniodawców.

Przed przystąpieniem do zajęć uczeń powinien poznać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczniowie odbywający praktykę zawodową zobowiązani są do prowadzenia dzienniczka praktyk, w którym odnotują tematy prac i opisy wykonywanych czynności. Zapisy po-winny być sprawdzane i potwierdzane przez osobę prowadzącą praktykę zawodową. Praktykę uczniowie mogą odbywać w kraju lub za granicą.

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu praktyki, na podstawie określonych kryteriów.

Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniów umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia.

Ze względu na charakter zajęć w procesie oceniania dominować będzie obserwacja pracy uczniów oraz ocena efektów tej pracy.

Dokonując oceny pracy uczniów należy uwzględnić:
 1. Przestrzeganie dyscypliny pracy,
 2.  Organizację pracy,
 3. Samodzielność podczas wykonywania pracy,
 4. Jakość wykonywanej pracy,
 5.  Postawę zawodową.

Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę powinna wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową

 

PROGRAM NAUCZANIA

PRAKTYKA ZAWODOWA

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

  Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: - zastosować racjonalne rozwiązania techniczne i technologiczne, - odczytać oraz sporządzić dokumentacje technologiczną, - dobrać i zastosować przyrządy kontrolno - pomiarowe, - obsłużyć drukarki, naświetlarki i plotery stosowane w procesie wytwarzania produktów poligraficznych, - utworzyć i wyedytować grafikę cyfrową, - zastosować programy komputerowe do przygotowania publikacji, - posługiwać się skanerem, cyfrowym aparatem i kamerą w procesie projektowania mediów graficznych, - posłużyć się systemem obiegu informacji typu workflow oraz narzędziami do montażu cyfrowego, - zaprojektować strony WWW i publikacje multimedialne z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, - ocenić jakość wykonania pracy, usunąć ewentualne usterki, - ocenić poprawność materiałów cyfrowych przeznaczonych do procesów reprodukcyjnych oraz usunąć ewentualne wady, - skonwertować pliki do pożądanych formatów docelowych, - ocenić poprawność pozycjonowania elementów tekstowo--graficznych i złamów na arkuszu drukarskim, - ocenić zgodność odwzorowania baw z oryginałami, - wykonać barwną i tonalną korekcje reprodukcji, - zoptymalizować prace densytometru oraz wykonać pomiar gęstości optycznej materiału kopiowego, - wykonać analogowy i cyfrowy proof kontraktowy, - zaprogramować wynikowe parametry drukowania lub plotowania, - ocenić poprawność odwzorowania i przyrostu punktu rastrowego, - zoptymalizować pracę spektrofotometru oraz wykonać pomiar barwometryczny, - wykonać reprodukcje materiału nakładowego zgodnie z proofem kontraktowym, - dokonać rozliczeń kosztów cyfrowych procesów graficznych, - wyeliminować przyczyny efektów ubocznych zaistniałych w procesie reprodukowania, - rozpoznać usterki i uszkodzenia oprogramowania systemowego, - rozpoznać usterki i uszkodzenia maszyn i urządzeń, - skorzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego. Materiał Nauczania:
 • Zapoznanie uczniów ze strukturą organizacyjną, regulaminem wewnętrznym, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, obowiązującymi w przedsiębiorstwie,
 • Zapoznanie uczniów z obiegiem dokumentacji
 • Zapoznanie uczniów z organizacją stanowisk.
 • Zastosowanie dokumentacji techniczno-ruchowej i technologicznej w działalności przedsiębiorstwa.
 • Zapoznanie uczniów ze statusem pracownika, warunkami przyjmowania do pracy, prawami i obowiązkami, zasadami wynagradzania za pracę.
 • Przyjmowanie zleceń, sporządzanie kalkulacji kosztów produkcji i usług.
 •  Obsługa klienta.
 • Zapoznanie uczniów z obsługą urządzeń stanowiących podstawowe wyposażenie
zakładu.
 • Analiza dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń oraz stosowanych technologii.
 • Dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych do prac przygotowawczych i reprodukcyjnych.
 • Obsługa oraz kalibracja maszyn i urządzeń.
 • Przygotowanie materiałów.
 •  Montaż i skład wydawnictw.
 • Gromadzenie i archiwizacja danych.
 • Powielanie wydawnictw i publikacji.
 • Ocenianie jakości wykonania pracy.
 • Usuwanie błędów i nieprawidłowości.
  Uwagi o realizacji:

Celem realizacji programu praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogłębianie wiedzy

i umiejętności opanowanych przez uczniów w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie realizacji programu praktyki uczniowie powinni doskonalić umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa stanowiąca końcowy etap kształcenia w zawodzie powinna być realizowana w klasie trzeciej w wymiarze czterech tygodni. Wskazane jest, aby praktyka zawodowa odbywała się w przedsiębiorstwach stosujących współczesne techniki i technologie oraz dysponujących odpowiednią bazą techniczną. Mogą to być między innymi: oficyny wydawnicze, drukarnie stosujące technologie cyfrowe, przedsiębiorstwa projektujące i programujące strony internetowe, opracowujące animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne. Szkoła powinna pośredniczyć w pozyskiwaniu miejsc praktyki dla uczniów oraz ustalać szczegółowy program praktyki i harmonogram zajęć. Wskazane jest dostosowywanie sposobu realizacji programu praktyki zawodowej do specyfiki przedsiębiorstwa. W trakcie realizacji programu należy zwracać uwagę na procedury i zasady pracy obowiązujące w przedsiębiorstwie, a przede wszystkim na tematykę programową dotyczącą planowania i organizacji pracy oraz sposobu wykonania zadań. Bardzo ważne jest kształtowanie umiejętności rzetelnego, dokładnego i poprawnego wykonywania powierzonych zadań. Niezależnie od miejsca odbywania praktyki i techniczno-organizacyjnych możliwości przedsiębiorstwa, zajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem metody ćwiczeń praktycznych w grupie liczącej 2-3 uczniów. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań praktycznych należy zapoznać uczniów z obowiązującymi w przedsiębiorstwie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Wskazane jest, aby podczas praktyki uczniowie poznali pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa oraz wykonywali zadania na różnych stanowiskach pracy. W trakcie praktyki zawodowej uczniowie powinni poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. Uczniowie powinni dokumentować przebieg praktyki zawodowej w dzienniczku praktyki.

  Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się zgodnie z kryteriami ustalonymi na początku praktyki zawodowej. Oceny osiągnięć dokonuje opiekun praktyki zawodowej na podstawie obserwacji pracy uczniów podczas realizacji powierzonych zadań oraz na podstawie analizy zapisów w dzienniczku praktyki. W procesie kontroli i oceny przebiegu praktyki należy zwracać uwagę na:

 1. Samodzielność wykonania pracy,
 2. Zdyscyplinowanie i punktualność,
 3. Organizację stanowiska pracy,
 4. Organizację oraz sposób wykonania pracy,
 5. Zaangażowanie w realizację zadań,
 6. Jakość i sprawność wykonania pracy,
 7. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Wskazane jest, aby na zakończenie praktyki uczeń przedstawił opiekunowi praktyki zawodowej sprawozdanie z jej realizacji, zamieszczone w dzienniczku praktyki. Sprawozdanie z przebiegu praktyki powinno zawierać informacje dotyczące struktury i funkcjonowania przedsiębiorstwa, charakterystyki stanowisk pracy, na których uczeń pracował oraz realizowanych zadań. Na zakończenie realizacji programu opiekun praktyki zawodowej powinien wpisać w dzienniczku praktyki ocenę końcową oraz opinię o pracy i postępach ucznia.

wstecz