Menu
Home » Regulamin praktyk zawodowych

Regulamin praktyk zawodowych

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy na tych samych zasadach co pracownicy. Jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.
 2. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów jest obowiązkowe.
 3. Terminy, czas i miejsce odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania praktyk zawodowych przez Dyrektora Szkoły i stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
 4. Praktyki odbywają się w pracowniach szkolnych lub wytypowanych przez szkołę podmiotach gospodarczych, których wyposażenie, kierunki produkcji oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.

§ 2. Cel praktyk zawodowych

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie a w szczególności:
 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
  • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
  • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
  • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
  • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
  • poszanowanie mienia.
Praktyki zawodowe są organizowane w celu zastosowania oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych praktyk  określa program nauczania dla danego zawodu, Dobowy wymiar godzin praktyki zawodowej nie może przekraczać 8 godzin, Praktyka zawodowa może być prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizacją programu nauczania i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, Podział uczniów na grupy dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę, Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub pracownicy przez nich wyznaczeni, Ostateczna ocena z praktyki zawodowej zatwierdzana jest przez dyrektora szkoły na podstawie oceny i opinii uzyskanej od pracodawcy oraz dzienniczka praktyk prowadzonych przez ucznia w trakcie praktyki zawodowej.

§ 3. Obowiązki ucznia

Uczeń skierowany na praktykę powinien posiadać:
 • Dzienniczek praktyki zawodowej,
 • Program praktyki

3.1  Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej

Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:
 • właściwą postawę i kulturę osobistą,
 • poprawny wygląd oraz właściwy ubiór,
 • punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
 • rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna,
 • bezwzględne stosowanie się do poleceń lub wskazówek opiekuna praktyki
 • utrzymanie stanowiska pracy w należytym porządku i czystości. Szanowanie powierzonego sprzętu, urządzeń, narzędzi,
 • systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczku praktyk,
 • przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk opiekunowi praktyk do kontroli,
 • przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk do opiekuna praktykantów celem wpisania oceny i zaliczenia praktyki.

3.2. Nieobecność na zajęciach

Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:
 • zaświadczenie lekarskie lub poświadczenie przyczyny nieobecności
 • informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,
 • informacja do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę.

3.3. Nie zaliczenie praktyki zawodowej

Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:
 • niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,
 • nieobecności nieusprawiedliwionej (już w wymiarze 1 dnia),
 • frekwencji poniżej 80%
 • braku wymaganej dokumentacji praktyki,
 • nie podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy,
 • uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela zakładu pracy, w której odbywana jest praktyka,
 • niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu,
 • niedostarczenie dzienniczka praktyk do oceny.
Brak pozytywnej oceny z praktyki zawodowej jest podstawą do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

3.4. Kryteria oceniania

Propozycję oceny praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Powyższa propozycja oceny wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk oraz potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej. Na ocenę końcową praktyki zawodowej  składają się:
 • ocena zakładowego opiekuna praktyki
  • egzamin szkolny po odbytej praktyce
  • ocena z pracy przejściowej
  • ocena z prowadzenia zeszytu praktycznej nauki zawodu
  • obecności na praktyce
W przypadku złożenia pracy przejściowej po terminie uczniowi zostanie obniżona ocena o jeden stopień za każdy tydzień spóźnienia. W celu zaliczenia praktyki zawodowej należy otrzymać pozytywną ocenę ze wszystkich powyższych punktów. Ocena z praktyki zawodowej powinna być podana uczniom do wiadomości, a w razie potrzeby umotywowana bezpośrednio zainteresowanemu uczniowi. Ocena z praktyki wystawiana jest według następującej skali:
 • stopień celujący – 6
 • stopień bardzo dobry –5
 • stopień dobry – 4
 • stopień dostateczny – 3
 • stopień dopuszczający – 2
 • stopień niedostateczny – 1

3.5 Współfinansowanie projektu

Za zgodą Rady Rodziców prace przejściowe i projekty realizowane przez uczniów w ramach praktyk zawodowych mogą być współfinansowane:
 • ze środków Rady Rodziców,
 • ze środków własnych uczniów jednak nie więcej niż  w wysokości 30 zł/ ucznia,
 • z darowizn i sponsoringu zakładów pracy w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe.

 § 4. Obowiązki pracodawcy

 

 1. Zapewnienie warunków materialnych do realizacji praktyki zawodowej a w szczególności:
Miejsce przy stanowisku  szkoleniowym pracownika wyposażone w niezbędny sprzęt, urządzenia, narzędzia, materiały oraz dokumentacje techniczną uwzględniające wymagania BHP, Dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych.
 1. Wyznaczenie opiekuna praktyki zawodowej.
 2. Zapoznanie uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy a w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów BHP na stanowisku pracy.
 3. Nadzorowanie praktyki oraz współpraca ze szkołą, powiadamianie o naruszeniu regulaminu pracy przez praktykantów.
 4. Dokonanie oceny ucznia z odbytej praktyki wraz z wpisem do dzienniczka praktyk.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

Uczeń ma możliwość zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie (praktyka indywidualna), w odpowiednim dla kierunku kształcenia zakładzie. Odbycie praktyki może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Dyrektora Szkoły w celu uzyskania zgody. Podpisanie mowy może nastąpić tylko i wyłącznie z zakładem, w którym wyposażenie, techniki produkcji oraz kwalifikacje pracowników zapewniają realizację programu nauczania. Praktyka indywidualna podlega przepisom określonym przez Kodeks Pracy, rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu, przepisom regulaminowym szkoły, przepisom zakładu pracy i postanowieniom niniejszego regulaminu. Uczniowie ponoszą ( za zgodą Rady Rodziców) częściową odpłatność za prace wykonywane na rzecz szkoły w ramach prac przejściowych wykonywanych przez uczniów klas III w ramach praktyk zawodowych w wysokości nie większej niż 30 zł na ucznia. Jednocześnie w ramach przygotowanych propozycji tematów prac winny znaleźć się do wyboru tematy teoretyczne nie pociągające za sobą generowania kosztów przy jego realizacji. W sprawach spornych nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.

wstecz