Menu
Home » Umowa praktyk zawodowych

Umowa praktyk zawodowych

U  M O W A

  Zawarta w dniu …………………. pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Jaworznie, ul. Promienna 65  reprezentowanym przez: .................................................................................. –  Dyrektora Szkoły z  jednej strony, a   …………………………………………………………  reprezentowaną przez: ……………………………………………………… Niniejszym kieruje  się do Waszego zakładu uczniów Technikum Nr 5 w celu odbycia praktyk zawodowej:

L.p.

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Zawód/ Nr progr.

nauczania

Klasa

Termin

1.
2.
Realizując postanowienia wynikające z rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15.12.2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późniejszymi zmianami ) umawiające się strony ustaliły co następuje:
  1. Szkoła nie  ponosi kosztów  związanych z praktyką zawodową.
  2. Uczniowie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, posiadają własną odzież roboczą, dojeżdżają do miejsca odbywania praktyki na własny koszt.
  3. Uczniowie  objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  4. Praktyka odbędzie się zgodnie z wytycznymi wynikającymi z programu nauczania  i regulaminu praktyki.
  5. Po zakończeniu praktyki zawodowej zakład pracy potwierdza jej odbycie w prowadzonej przez ucznia dokumentacji praktyki wraz z oceną wyników uzyskanych przez ucznia.
  6. Opiekunem miesięcznej praktyki zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 jest .................................. – dyrektor szkoły lub ....................................... – kierownik praktyk zawodowych.
  7. W tym czasie opiekę nad uczniami przejmuje dyrektor szkoły, kierownik praktyk zawodowych lub wskazany przez nich pracownik szkoły.
  8. W ramach praktyki zawodowej uczniowie mogą zostać oddelegowani z zakładu do szkoły w celu realizacji prac zleconych przez szkołę, zgodnych z zakresem i programem praktyki.
Nr polisy ubezpieczeniowej : ERGO  HESTIA   -   ……….   ............................................                                                         .................................................. Dyrektor Szkoły   Jaworzno, dnia  ...................................  

wstecz