Menu
Home » Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plakat_KKZ

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

 

Chcesz zdobyć nowy zawód? Zapraszamy na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wykaz kursów:

Zawód: TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych A.55 Drukowanie cyfrowe Zawód: TECHNIK INFORMATYK E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Zawód: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej   ZASADY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PRZY TECHNIKUM NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna : 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. nr 2156, z późn. zm.) 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego § 15 ( Dz. U. z 2015 r. poz.1942 ) 3 Uzgodnienie zadań naborowych z Prezydentem Miasta Jaworzna   TERMINY REKRUTACJI 10 CZERWCA – 19 SIERPNIA 2016 r.. – SKŁADANIE DOKUMENTÓW Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę      w postępowaniu rekrutacyjnym. 22 SIERPNIA – 24 SIERPNIA 2016 r. – PRZYJMOWANIE ORGINAŁÓW ŚWIADECTW I BADAŃ Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie odpowiedniego wykształcenia, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie na kkz oraz badań lekarskich. 25 SIERPNIA 2016 r. – OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kkz i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji dokumentów, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy*. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 25 SIERPNIA - 15 WRZEŚNIA 2016 r. – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 16 WRZEŚNIA 2016 r. – OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH *Art. 20t ust. 7 ustawy – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.   DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby :
  • które ukończyły 18 lat z wyjątkiem przypadków w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę , która ukończyła 17 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2012 r.)
  • posiadają świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji
Wymagana dokumentacja:
  • wniosek do pobrania ze strony szkoły
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami    w sprawie badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
  • zdjęcie
INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc na kursie:
  • Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
  • Na drugim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
  • Na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli szkoła nadal dysponować będzie wolnymi miejscami, brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

 

wstecz